متى نستخدم some و any

.

2023-06-06
    شنه باى سنه وبه ر ئه لقه ى ١